banner trafic

เครือข่ายผู้บริโภคเสนอจุลินทร์ใช้ฉลากขนมเป็นสัญญาณไฟจราจร แทนฉลาก GDA

เครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ยื่นหนังสือรัฐมนตรีสาธารณสุข อย่าเร่งรีบอนุมัติฉลากขนม GDA เอาใจกลุ่มทุน ระบุฉลากจีดีเอไม่เป็นประโยชน์ผู้บริโภค เสนอติดฉลากแบบสัญญาณไฟจราจรให้ข้อมูลเข้าใจง่ายกว่า

Consumerthai 7 เม.ย.54  สธ. เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 10 จังหวัด ประกอบไปด้วยตัวแทนจากเชียงใหม่, พะเยา, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, กาญจนบุรี, สมุทรงคราม, สตูล และกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้บริโภคตามมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ให้ใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคำเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือน้ำตาล หรือโซเดียม หากคณะกรรมการอาหารเห็นชอบให้ใช้ฉลากจีดีเอสีเดียว ก็ถือว่าขัดกับมติ ครม.อย่างชัดเจน

{youtube width="300" height="220"}z8XUogTJfwg{/youtube}

นายอิสราวุธ ทองคำ ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 61 คุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลที่เป็นจริง หน่วยงานรัฐจะตรากฎอะไรต้องรับฟังความคิดเห็น ไม่ใช่มาบอกเราว่าฉลาก GDA ดีอย่างเดียว ทั้งที่การใส่สีสัญญาณไฟจราจรและข้อความ สูง ปานกลาง และต่ำ ลงในฉลาก จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารได้รวดเร็วและเหมาะสม ต่างกับการใช้เพียง GDA อย่างเดียว ที่ไม่มีการแยกระดับปริมาณสารอาหารระหว่าง สูง ปานกลาง และต่ำ ทำให้ผู้บริโภคพบปัญหาไม่สามารถเลือกอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่ายและรวดเร็วได้

“ฉลากแบบ GDA ที่มีสีเดียว ทำให้เห็นฉลากนี้ชัดเจนน้อยกว่าฉลากแบบอื่น จนบางครั้งกลืนไปกับบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมักใช้ฉลากแบบ GDA ที่มีสีเดียวเพื่อหลบเลี่ยงความสนใจจากผู้บริโภคในค่าสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์แต่มีมากจนทำลายสุขภาพ” นายอิสราวุธ กล่าว


ยื่นหนังสือต่อ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


เยาวชน จากเครือข่ายร่วมรณรงค์


ตัวอย่าง ฉลากขนมแบบ สัญญาณไฟจราจร

 

ฉลากโภชนาการแบบง่าย: เปรียบเทียบ GDA และColor-coded GDA

Guideline Daily Amounts (GDA) คือ การแสดงปริมาณสารอาหารเป็น กรัม มิลลิกรัม และร้อยละของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยแสดงอยู่ส่วนหน้าของบรรจุภัณฑ์ นำมาจากกรอบข้อมูลโภชนาการที่อยู่ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทำให้สังเกตได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่ได้มีการระบุว่าได้รับสารอาหารนั้นๆ มากหรือน้อย

 

Color-coded GDA คือ การแสดงปริมาณสารอาหารเช่นเดียวกับ GDA แต่มีการเติมสีเขียว เหลือง แดง เพื่อแสดงความมากน้อยของสารอาหารนั้นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของอาหารแต่ละชนิด ดังตัวอย่าง เช่น เกณฑ์อาหารระหว่างมื้อ มีการกำหนดให้สีเขียวเป็นสีแสดงว่าผ่านเกณฑ์ สีแดงเกินเกณฑ์มากกว่า 2 เท่า และสีเหลืองเกินเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเตือนผู้บริโภคว่าได้รับสารอาหารสูงเกินเกณฑ์หรือผ่านเกณฑ์ เพื่อจะได้ระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารมื้อต่อไป และผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันโดยเปรียบเทียบจากสีที่แสดงได้ง่าย รวดเร็วและถูกต้อง

 

สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการ 

รายงานการศึกษาในคนไทย พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้มีฉลากแบบง่ายและการแสดงสีสัญญาณไฟจราจรเป็นที่เข้าใจง่ายที่สุด รายงานในสหราชอาณาจักร พบว่า ผู้ปกครองมากกว่าร้อยละ 80 จาก 17,000 คนเลือกสีสัญญาณไฟจราจรเพราะสามารถสอนลูกให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพได้ นอกจากนี้ British Medical Association ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการในความคิดที่ใช้ฉลากสัญญาณไฟจราจรบนผลิตภัณฑ์ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหาร

 

สำหรับการแสดงแบบ GDA พบว่า มีผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “Guideline Daily Amount” (GDA) และไม่เข้าใจในตัวเลขของฉลากแบบ GDA ว่าใช้ประเมินคุณค่าโภชนาการของผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างไร นอกจากนี้ ฉลากแบบ GDA ที่มีสีเดียว (monochrome) ทำให้เกิดการเข้าใจส่วนประกอบอาหารอื่นๆ ในบรรจุภัณฑ์คลาดเคลื่อนง่ายกว่าฉลากแบบอื่น การแสดง GDA ทำให้เกิดความสับสนกับผู้บริโภค และผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลขแบบ GDA ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้

ประมวลการขับเคลื่อนมาตรการฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณ

ปี 2550

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการโภชนาการและการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ (อ.3) ได้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมขนมขบเคี้ยวและการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบของสัญญาณไฟจราจร และมีมติที่ประชุมให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปดำเนินการหารูปแบบของสัญลักษณ์ทางโภชนาการที่เหมาะสม โดยให้มีการรวมรูปแบบของ Thai RDI model และ MTL (Multiple Traffic Light food labeling หรือการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบของสัญญาณไฟจราจร) เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด

19 กพ 2553

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับรองมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สอง พ.ศ. 2552 (มติที่ 8) เรื่อง การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

20 กค 2553

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สอง พ.ศ. 2552 (มติที่ 8) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตค 2553 – กพ 2554

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนเพื่อการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 2.5 ในคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ตามหนังสือเลขที่ 14/2553) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาความพร้อมสำหรับมาตรการฉลากสีสัญญาณจราจร ประกอบด้วย
-การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การบริโภคอาหาร พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
- การศึกษาทบทวนกลไกด้านกฎหมายในการควบคุมฉลากอาหาร
- ทบทวนวรรณกรรมวิชาการ ประสิทธิผลของมาตรการฉลากอาหารในรูปแบบต่างๆ
- การศึกษาช่องทางในการพัฒนามาตรการฉลากสีสัญญาณจราจรในประเทศไทย และเกณฑ์การแบ่งปริมาณสารอาหารที่จะสามารถสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภค

26 กพ 54

- ทำหนังสือขอเข้าพบเลขาอย. (แต่ได้รับการมอบให้เข้าพบผอ.กองอาหาร อย. แทน)
- ขอเข้าพบรมต.กระทรวงสาธารณสุข (แต่ไม่ให้เข้าพบ)

9 มีค 54           

การเสวนา “รวมพลังครอบครัว เปิดไฟเขียว ฉลากขนม”

17 มีค 54

การประชุมคณะอนุกรรมการโภชนาการและการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ (อ.3) และที่ประชุมมีมติให้อย.จัดประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาเกณฑ์อาหาร ก่อนการพิจารณารูปแบบฉลาก โดยให้คณะทำงานย่อยร่างเกณฑ์และจัดทำ roadmap มาพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

22 มีค 54

เครือข่ายสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารสีสัญญาณ ยื่นหนังสือนายกฯ และรมว.กระทรวงสาธารณสุข (รมว.ให้คนมารับแทน) หนุนจัดเรตติ้งฉลากขนมตามสัญญาณไฟจราจร พร้อมรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 1,100 ราย

25 มีค 54

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดคุณภาพ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมอาหาร เพื่อพิจารณาการใช้ GDA แบบมีสี ไม่มีสี หรือมีสีสัญญาณ และที่ประชุมมีมติให้บังคับใช้ GDA แบบมีสีเดียว หน้าบรรจุภัณฑ์ ที่ระบุปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในอาหาร 5 ประเภทตามประกาศฉบับ 305 (มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้) (โดยไม่รอดำเนินการตามผลการประชุมของคณะอนุกรรมการอ.3 เมื่อวันที่ 17 มีค)

1 เมย 54

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) เพื่อให้มีการบังคับการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบ monochrome GDA (Guideline Daily Amounts) หรือ GDA ที่มีสีเดียวกันทั้งหมด บนหน้าบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งขัดกับมติคณะรัฐมนตรีและมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติที่ 8 ข้อ 3.2 ที่ระบุให้ “ใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคำเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือน้ำตาล หรือโซเดียม”
- เครือข่ายสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารสีสัญญาณ ยื่นหนังสือถึงเลขาอย.ก่อนการประชุม ให้ยับยั้งการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ ๒)

5 เมย 54

เครือข่ายสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารสีสัญญาณยื่นหนังสือให้เลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้นายกรัฐมนตรี-ประธานคสช. พิจารณายับยั้งการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ ๒)

 

พิมพ์ อีเมล