ข่าว/บทความรถโดยสาร

จ.ตราด รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย

จ.ตราด สำรวจพบ อ.คลองใหญ่ คาดเข็มขัดนิรภัยมากที่สุดร้อยละ 57.53 เร่งประชาสัมพันธ์ให้คนสนใจความปลอดภัย
จ.ตราด สำรวจ อ.คลองใหญ่ คาดเข็มขัดนิรภัยมากที่สุดร้อยละ 57.53 พร้อมเร่งให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
(30 มิ.ย.52) ที่ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวถึงการที่จังหวัดมีการสุ่มสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย และเข็มขัดนิรภัยในผู้ใช้ยานยนต์ ในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเกาะกูด ในท้องที่ที่มีการจราจรหนาแน่น อำเภอละ 2 จุดๆ ละ 1 ชั่วโมง พบว่า การคาดเข็มขัดในผู้ใช้รถกระบะทุก พบว่า จังหวัดตราดมีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ใช้รถกระบะบรรทุก ร้อยละ 29.54 และผู้โดยสารตอนหน้า ร้อยละ 24.76 เมื่อพิจารณารายอำเภอ พบว่า ผู้ขับขี่อำเภอที่อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ใช้รถกระบะบรรทุกสูงสุด คือ อำเภอคลองใหญ่ ร้อยละ 57.53 รองลงมา เป็นอำเภอเมืองตราด คิดเป็นร้อยละ 36.86 ส่วนอำเภอที่ผู้ขับมีการคาดเข็มขัดฯ น้อยสุดคือ อำเภอบ่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.76

สำหรับการคาดเข็มขัดในผู้ใช้รถเก๋ง พบว่า จังหวัดตราดมีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ขับรถเก๋ง ร้อยละ 48.99 และผู้โดยสารตอนหน้า ร้อยละ 41.31 เมื่อพิจารณารายอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีอัตราการคาดเข็มขัดในผู้ขับรถเก๋งสูงสุด คือ อำเภอเขาสมิง ร้อยละ 60 รองลงมาเป็นอำเภอคลองใหญ่ ร้อยละ 57.58 ส่วนอำเภอที่ผู้ขับขี่มีการคาดเข็มขัดฯ น้อยที่สุดคือ อำเภอบ่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.88 ส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าทั้งรถบรรทุกและรถเก๋ง จะมีอัตราคาดน้อยกว่าผู้ขับขี่ทั้งสองประเภท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะทำให้มีโอกาสพิการหรือเสียชีวิตสูงและส่งผลกระทบต่อครอบครัวได้

 

สนข.กรมประชาสัมพันธ์ 30-6-52

พิมพ์ อีเมล