ทดสอบระบบลาดเอียงรถโดยสาร 2 ชั้น

รถโดยสารสาธารณะสองชั้น สูงตั้งแต่ 3.60 เมตร ต้องทดสอบการทรงตัว

580810 bus
รถโดยสารสาธารณะสองชั้นที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านเกณฑ์การทรงตัว เพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่บนทางลาดชัน รถที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่อภาษีรถประจำปีได้ หากยังฝืนใช้ปรับ 50,000 บาท


นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเกณฑ์ การทดสอบการทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยในขณะขับขี่บนทางลาดชัน โดยกำหนดให้รถโดยสารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 เมตร 60 เซนติเมตรขึ้นไป ต้องมีเกณฑ์การทรงตัวไม่ต่ำกว่า 30 องศา หากไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่อภาษีรถประจำปีได้ และหากนำไปใช้งานก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้กับรถที่จดทะเบียนใหม่และรถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ต้องผ่านการทดสอบทุกคัน ต้องนำรถเข้ารับการทดสอบและต้องผ่านเกณฑ์การทรงตัวที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้


จากสถิติข้อมูลเมื่อ 30 มิถุนายน 2558 มีรถจดทะเบียนใหม่เข้ารับการทดสอบการทรงตัวทั้งหมด 1,407 คัน ในจำนวนนี้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 1,290 คัน (ร้อยละ 91.68) และที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกจำนวน 117 คัน (ร้อยละ 8.32) มีจำนวนรถโดยสารสองชั้นเข้าข่ายต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 5,741 คัน


ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ นำรถไปทดสอบรวม 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ทดสอบรถกรมการขนส่งทางบก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี,สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2, สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 1, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และสำนักงานขนส่งจังหวัดราบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง


หากไม่นำรถเข้ารับการทดสอบหรือฝ่าฝืนใช้รถไม่ผ่านเกณฑ์จะมีความผิดตามพระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
สามารถยื่นคำขอเพื่อเข้ารับการทดสอบการทรงตัวได้ที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก หรือยื่นได้โดยตรง ณ ศูนย์ทดสอบรถทั้ง 6 แห่ง หากผลทดสอบการทรงตัวเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับหนังสือรับรองการทรงตัว ให้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินการทางทะเบียนรถต่อไป


ส่วนรถที่ไม่ผ่านการทดสอบต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในด้านความสูงของตัวรถ ตัวถังรถ การติดตั้งระบบปรับอากาศ หรือการปรับปรุงระบบรองรับน้ำหนัก เพื่อให้รถมีเกณฑ์การทรงตัวเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

ในส่วนของรถโดยสารชั้นเดียว มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตร ขึ้นไป ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งมีจำนวนกว่า 18,943 คัน กรมการขนส่งทางบกอนุโลมให้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กรมขนส่งทางบก

พิมพ์ อีเมล