รถโดยสารปลอดภัย/ประกันภัย

มพบ.จัดเวทีปฐมนิเทศเยาวชนเพื่อระบบขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

youngbus 2

เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2563 ที่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการเยาวชนคุ้มครองสิทธิเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยมีแกนนำเยาวชนนักคุ้มครองสิทธิจากสถานศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 โรงเรียนเข้าร่วม เพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำเยาวชนคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาวะ และการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยเป็นธรรม

youngbus 1  youngbus 3

พิมพ์ อีเมล