ภาคอีสาน อบรมเสริมศักยภาพองค์กรผู้บริโภค เฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย

600306 esannews
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานร่วมกับสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานเพื่อเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในการเฝ้าระวังเพื่อรถโดยสารปลอดภัยให้กับองค์กรผู้บริโภค 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 คน ที่ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ยโสธร สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านบริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น เช่น มีการเก็บค่าระวางของที่แพงเกิน แอร์ไม่เย็น เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมเป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องไปเรียกร้องสิทธิหรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

“บทบาทขององค์กรผู้บริโภคที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรถโดยสารปลอดภัยและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคจึงสำคัญมาก ในแต่ละจังหวัดจะมีการประสานงานกับคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) เพื่อขับเคลื่อนรถโรงเรียนปลอดภัย รถนำเที่ยวรถทัศนาจรปลอดภัย ร่วมกันขับเคลื่อนรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดของตนเองและพัฒนาผลักดันเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบในระดับประเทศ” ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานกล่าว

ทั้งนี้ เครือข่าย 5 จังหวัดร่วมกันสำรวจการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหารถรับส่งนักเรียน หลังจากนั้นจะมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดเวทีร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อทำต้นแบบรถโรงเรียนปลอดภัย การนำมาตรฐานสัญญาเพื่อการเช่ารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางอย่างปลอดภัยนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขับเคลื่อนทางนโยบาย เช่น การรณรงค์ไม่ใช้รถสองชั้นในเส้นทางเสี่ยง การผลักดันให้รถโดยสารสาธารณะมีประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test