ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ โดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา


ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ วรรคสอง (๒๐) กำหนดให้คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาศึกษา และตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมาธิการคณะนี้ ปัจจุบันประกอบด้วย


๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการ
๒. พลตำรวจตรี เกริก กัลยาณมิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. นายพิเชต สุนทรพิพิธ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๖. นายวิเชียร คันฉ่อง โฆษกคณะกรรมาธิการ
๗. นายประสาร มฤคพิทักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ
๘. นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการคณะกรรมาธิการ
๙. นายสุรจิต ชิรเวทย์ กรรมาธิการ

ในการนี้คณะกรรมาธิการฯได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


พิมพ์ อีเมล