ข่าว/บทความรถโดยสาร

เปิดสภาผู้บริโภคระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับบริการและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

13 พ.ย.นี้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ภายใต้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดสภาผู้บริโภค กรณีรถโดยสารสาธารณะ หวังระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับบริการและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

สืบเนื่องจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของตนเองและได้รับการเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม  รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะได้มีความตระหนักที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก ภาคเหนืภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก  และภาคใต้ จัด “เวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อยกระดับบริการและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักในสิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารฯ อย่างทั่วถึง และให้ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้รับทราบถึงช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้างานได้ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4  โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ


กำหนดการ  
ผู้เข้าร่วม 1. ตัวแทนเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
09.00-09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.30-10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ และทำความรู้จักผู้เข้าร่วมสัมมนา
10.00-11.00 น สถานการณ์ความ(ไม่)ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและเกร็ดความรู้ของ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุที่ควรรู้

โดย ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ
  นำเสนอข้อมูลโครงสร้างรูปแบบการประกอบการรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย
โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล จาก TDRI
11.00-12.00น. ซักถามแลกเปลี่ยน
12.00-13.00น.

13.00-13.45น.


รับประทานอาหารกลางวัน

แถลงข่าว “พิธีไว้อาลัยเหยื่อรถโดยสารสาธารณะ” โดยตัวแทนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ภาคประชาชน
13.45-15.00น. สถานการณ์ความ(ไม่)ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
โดย
นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
นางสาวสวนีย์ ฉ่ำเฉลียว เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
15.00-17.00น. แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นปัญหาการบริการรถโดยสารในพื้นที่ของ
เครือข่าย และนำเสนอความคิดเห็นเพื่อยกระดับบริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่
หมายเหตุ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ.-เทศบาล)
- คปภ.
- ขนส่งทางบก
- ตำรวจ
- โรงพยาบาล
- สำนักงานอัยการจังหวัด
- นักวิชาการ
- กู้ภัย
- ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
 

แถลงข่าว “พิธีไว้อาลัยเหยื่อรถโดยสารสาธารณะ” โดยตัวแทนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ภาคประชาชน

พิมพ์ อีเมล