zoczoc banner

รู้ทันสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

info4 title 0
การดูสื่อโฆษณาอย่างเท่าทันจะทำให้เรารู้ตัวและแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราดูนั้นเป็นเนื้อหารายการหรือโฆษณา  อย่างเพิ่งเชื่อในสิ่งที่โฆษณาบอกก็แล้วกัน

info4 20150507

พิมพ์ อีเมล