รวมหมวดหมู่ร้องทุกข์ Online

รวมหมวดหมู่ร้องเรียน

icon money icon food
 สินเชื่อส่วนบุคคล  ธุรกิจเช่าซื้อ   หนี้ทั้งในและนอกระบบ ประกันภัย/ประกันชีวิต  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

 มีสิ่งปลอมปนในอาหาร/ยาปลอม / เครื่องสำอางไม่ปลอดภัย/โฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

icon home icon medical
 เช่าหรือซื้อบ้าน คอนโด ที่ดิน อาคารพาณิชน์แล้วเกิดปัญหาทั้งสัญญาเช่า /ถูกยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด/ ไม่คืนเงินประกันค่าเช่า/บ้านพัง-ทรุด

 สิทธิข้าราชการ / สิทธิประกันสังคม / สิทธิบัตรทอง / สิทธิรักษาผู้ประสบภัยจากรถ

icon produc icon talecom
 สินค้าชำรุด / ไม่ได้มาตรฐาน/ขายสินค้าแพงเกินกำหนด /สถานบริการให้เซ็นต์สัญญาไม่เป็นธรรม / พนักงานบริการไม่สุภาพ

บริการโทรศัพท์บ้าน ,มือถือ , โทรศัพท์สาธารณะ/     SMS กวนใจ / อินเตอร์เน็ต / ค่าบริการระหว่างต่างประเทศแพงเกินจริง /การตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์/กล่องรับสัญญาณทีวี

icon pubpluc icon other
 ปัญหาด้านสาธารณูปโภค(น้ำประปา ไฟฟ้า)    ระบบคมนาคม  พลังงาน    สถานศึกษา  หน่วยงานรัฐ  เรื่องอื่นๆ

พิมพ์ อีเมล