ร้องเรียนช่องทางอื่น

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Complaint and Legal Assistance Center)
เปิดช่องทางการร้องทุกข์ และ ให้คำปรึกษากับผู้บริโภค 4 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

( 1 ) ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์

       ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 248 3737
       จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
       (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 
( 2 ) ร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มร้องทุกข์
       คลิก ดาวโหลดแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน


       - กรอกรายละเอียดแล้วส่งแฟกซ์ มาที่ 02 248 3733
         หรือ ส่งอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       - กรณีต้องการส่งเป็นจดหมาย โปรดส่งมาที่

         มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
         เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท
         เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

( 3 ) ร้องเรียนผ่าน Facebook Fanpage ของมูลนิธิฯ ที่  www.facebook.com/fconsumerthai

( 4 ) ร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ออนไลน์ (Online Complaint System)
     

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการร้องทุกข์ออนไลน์ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
(Conditions of Online-Complaint, Complaint and Legal Assistance Centre)

* ผู้ร้องเรียนกรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการการร้องเรียนของท่าน

1. ผู้ร้องเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องด้วยความสัตย์จริงให้ครบ ทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และยินยอม
    ให้มูลนิธิฯ สามารถตรวจสอบความเป็นจริงในข้อมูลการสมัครของท่านได้

2. การร้องเรียนต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่แอบอ้าง กล่าวร้ายป้ายสี หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
    ได้รับความเสียหายโดยไม่สมควร

3. ผู้ร้องเรียนต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
    ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการรับเรื่องร้องเรียน Online ของมูลนิธิฯ หากท่านละเมิดกฎข้อใด
    มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือ โดยจะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หลังการระงับสิทธิการร้องเรียน

4. ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเรียน จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด มูลนิธิฯ จะไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
    เป็นลายลักษณ์อักษร

5. เรื่องราวและรายละเอียดการร้องเรียนให้ถือเป็นสิทธิของมูลนิธิฯ ที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
    โดยจะไม่เปิดเผยชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และขอ
    สงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเด็ดขาด

6. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการร้องเรียน

พิมพ์ อีเมล