คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ปี 62-64

 

 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Board)

 

ffc cmt01
นายประพจน์ เภตรากาศ
ประธานกรรมการ

 

panadda committee
นางปนัดดา เลิศล้ำาอําไพ
รองประธาน กรรมการ

 

ffc secretary-general
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
กรรมการเลขาธิการ

 

ffc treasurer
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
กรรมการเหรัญญิก
assoc prof dr chanpen
นางสาวจันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
กรรมการ

 

ffc committee apinya
นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ์
กรรมการ

 

ffc cmt03
นางยุพดี ศิริสินสุข
กรรมการ

 

assoc prof dr pantip
นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร
กรรมการ

 

asst prof dr kobchai
นายกอบชัย ภัทรกุลวณิชย์
กรรมการ

 

ffc khun paisal
นายไพศาล ลิ้มสถิตย์
กรรมการ

 

นางสาวสุวรรณา จิตประภัสสร์
กรรมการ

 

นางสาวเอมผกา เตชะอภัยคุณ
กรรมการ

 

นางสาวศิวนุช สร้อยทอง
กรรมการ

พิมพ์ อีเมล