ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 สาธารณะสุขกับผู้บริโภค /  su.mymind /  21 มิถุนายน 2560 /  12384 views

ความคิดเห็นภาคประชาสังคมต่อร่าง พรบ. หลักประกันสุขภาพฯ (ฉบับแก้ไข) 4 มาตราที่เห็นด้วย
5 มาตราที่เห็นต่างและต้องแก้
7 มาตราที่แก้แล้วระบบสุขภาพของประเทศจะดีขึ้น

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test