กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค

17 กันยายน ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ป่วย

600918 rigth
พิจารณาข้อเท็จจริงของ WHO เปรียบเทียบกับความปลอดภัยของผู้ป่วยในบ้านเรา1. ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลก กว่า 140 ประเทศได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย ถือเป็นเรื่องสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้า

2. 1ใน 10 ของผู้ป่วยอาจได้รับอันตรายขณะอยู่ในโรงพยาบาล ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเกิดจากข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

3. 14 คน จาก 100 คน ติดเชื้อจากโรงพยาบาลในการเข้ารับการรักษา จากโรงพยาบาล 100 โรง ใน 7 โรงพยาบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว และ 10 โรงพยาบาล ในประเทศกำลังพัฒนา มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ง่ายและราคาไม่แพง เช่น การล้างมือที่เหมาะสมสามารถลดความถี่ของการติดเชื้อจากโรงพยาบาลได้มากกว่า 50%

4. คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม ทั่วโลกมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกันมากถึง 1.5 ล้านชิ้น มีเพียง 1 หมื่นชิ้นที่มีอยู่ทั่วโลก ประชากรส่วนใหญ่ของโลกเข้าไม่ถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมภายใต้ระบบสุขภาพของตน มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำไม่มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน การประเมินการซื้อและการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมคุ้มค่า

5. การฉีดยาที่ไม่ปลอดภัยลดลง 88% จากปี 2543 ถึง 2553 ปัจจัยสำคัญ คือการใช้อุปกรณ์ฉีดยาซ้ำลดลงเหลือเพียง 5.5% และการฉีดยาต่อคนต่อปี เหลือเพียง 2.88 ในปี 2553 ตามลำดับ

6. การผ่าตัดที่ปลอดภัยต้องใช้วิธีการทำงานเป็นทีม ทั่วโลกมีการผ่าตัดประมาณ 234 ล้านครั้งต่อปี 50% ของภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดรักษาสามารถหลีกเลี่ยงได้

7. ประมาณ 20% -40% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพและความไม่ปลอดภัย เช่น การนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง การติดเชื้อที่ได้รับในโรงพยาบาล ความพิการ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ บางประเทศใช้เงินมากถึง 19 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

8. การบันทึกด้านความปลอดภัยที่ไม่ดีพอในการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมการบินและนิวเคลียร์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงเพียง 1 ต่อ 1 ล้าน แต่ขณะที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงได้รับอันตราย 1 ต่อ 300 ราย ในการรักษาสุขภาพ

9. การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องความปลอดภัย ประสบการณ์ตรงของผู้ป่วย และและมุมมองต่างๆ เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลลัพท์ความปลอดภัย

10. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญด้านความปลอดภัย เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพการรักษาพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพ ความร่วมมือเหล่านี้เป็นช่องทางสำคัญในการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยแบบสองทางและหาทางออกของระบบสุขภาพทั่วโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

พิมพ์ อีเมล