ผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพที่ต้องรู้

15

 

หลายวันก่อนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายผู้บริโภค จ.อ่างทอง ว่ามีผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 40 เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 100 บาท ต่อมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 61 ผู้ประกันตนเสียชีวิตญาติจึงทำเรื่องขอรับเงินค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม จ.อ่างทอง แต่ได้รับคำตอบว่า “ไม่สามารถเบิกเงินได้เนื่องจากส่งไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด”

          เครือข่ายผู้บริโภคแจ้งว่าได้สอบถามสำนักงานประกันสังคม จ.อ่างทอง แต่ยังมีความคลุมเครือ เนื่องจากหลักฐานการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจากสมุดรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 แสดงว่าได้จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน แล้ว โดยในรายละเอียดแจ้งว่า ผู้เสียชีวิตเริ่มสมัครประกันสังคมเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ขณะนั้นได้หยุดส่งไป และได้เริ่มส่งอีกครั้งในเดือน ธค. 60 มค.ถึงพค. 61 และเสียชีวิตวันที่ 30 พค. 61   หากนับตามเดือนที่จ่ายสมทบผู้เสียชีวิตจ่ายครบ 6 เดือนแล้ว แต่ประกันสังคมปฏิเสธการจ่ายค่าทำศพ 20,000 บาท ตามเงื่อนไข

          ต่อมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จ.อ่างทอง ได้รับแจ้งว่า กรณีผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ต้องจ่ายสมทบเงิน ครบ 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเสียชีวิต จากหลักฐานที่แจ้งว่าผู้เสียชีวิตส่งครบ 6 เดือนแล้วนั้น พบว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตในวันที่ 30 พค. ยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งเหลือเวลาอีก 1 วัน จึงจะครบ 6 เดือน ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าทำศพตามเงื่อนไขได้  แต่ญาติผู้เสียชีวิตสามารถขอรับเงินสมทบคืนได้ 50% เช่น จ่ายสมทบไปแล้ว 6 เดือน ๆ ละ 100 บาท รับคืน 50% เป็นจำนวนเงิน 300 บาท แต่หากญาติผู้ประกันตนไม่ประสงค์รับคืน เงินดังกล่าวจะกลับเข้ากองทุนทดแทน เพื่อเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขให้กับผู้ประกันตนรายอื่นต่อไป

          จากเหตุการณ์ร้องเรียนของผู้ประกันตน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงได้นำสถิติเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิประกันสังคมจากเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 57-60 พบว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนจำนวน 210 ราย แบ่งตามกลุ่มปัญหาดังนี้ 1. ให้คำปรึกษา การย้ายสิทธิ/สอบถามสิทธิประโยชน์ จำนวน 157 ราย 2. ได้รับความสะดวกตามสมควร/ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ จำนวน 19 ราย 3. ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย 4. ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข จำนวน 10 ราย 5. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีสิทธิ/เรียกเก็บเกินอัตราที่กำหนด จำนวน 4 ราย 6. ถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย 7. ระบบส่งต่อ/ส่งตัวไม่ได้ 2 ราย ซึ่งจากสถิติพบว่าผู้บริโภคจะสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์มากสุด เหตุเนื่องจากการเข้าไม่ถึงข้อมูล หรือการเข้าใจข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้เผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ตามกลุ่มปัญหาที่มีผู้บริโภคร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถพิทักษ์สิทธิตนเอง และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้บริโภครายอื่นต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.sso.go.th ด้านสิทธิประโยชน์

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จ.อ่างทอง แผนกงานประโยชน์ทดแทน

พิมพ์ อีเมล