บรรยายพิเศษ ความก้าวหน้ากระบวนยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภ

Law meeting 7oct60 171008 0101

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.60  ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายทนายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จัดเวทีความร่วมมือเครือข่ายทนายความอาสาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ผู้แทนมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เรื่อง ความก้าวหน้ากระบวนยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรม ดังนี้

          ภาพรวมของคดีที่ขึ้นสู่ศาลในปี 2560 พบว่ามีคดีกว่า 1.5 ล้านคดี และในจำนวนนั้นเป็นคดีผู้บริโภคจำนวน 777,115 คดี คิดเป็นจำนวนกว่าร้อยละ 50 ของคดีทั้งหมด โดยเป็นคดีที่ขึ้นสู่ชั้นอุทธรณ์ประมาณ 5,000 คดี และชั้นฎีกาประมาณ 170 คดี ซึ่งคดีผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ศาลสามารถปิดคดีเสร็จภายใน 6 เดือน และ ร้อยละ 98 เสร็จภายใน 1 ปี เห็นได้ว่า ปัจจุบันคดีผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถจัดการให้จบได้ภายใน 1 ปี แต่พบว่าในจำนวนคดีผู้บริโภคที่มีการฟ้องร้องกัน เป็นคดีที่โจทก์เป็นผู้บริโภคฟ้องเพียงร้อยละ 2 ของคดีผู้บริโภคทั้งหมด


          สำหรับความก้าวหน้าของกระบวนยุติธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลมีการทำงานส่วนนี้มาตลอดโดยช่วงผ่านมามีการประกาศใช้กฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ทำให้เกิดการสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้บริโภคจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเดียวกัน มีช่องทางการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมมากขึ้น และศาลยังมีแผนอบรมผู้พิพากษาในการดำเนินคดีผู้บริโภคโดยใช้กระบวนการไต่สวน และพัฒนาให้เจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคของศาล มีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและมีแนวปฏิบัติในการทำงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค


          นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำช่องทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนยุติธรรม โดยให้เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคร่วมเสนอกระบวนการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคต่อคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการฯ นำมาพัฒนาเป็นแนวทางในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

Law meeting 7oct60 171008 0080

Law meeting 7oct60 171008 0092

Law meeting 7oct60 171008 0089

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test