ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยืนยันฟ้องคดีแบบกลุ่มกระทะโคเรียคิงวันศุกร์นี้

600526 pannews3

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยืนยันเดินหน้าฟ้องคดีแบบกลุ่มกระทะโคเรียคิงวันศุกร์นี้ เพราะยังไม่แน่ชัดว่าบริษัทจะปฏิบัติตาม พร้อมสนับสนุนให้ สคบ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคใช้สิทธิ์กับ สคบ. เพื่อขอเงินคืนสำหรับผู้บริโภคที่สะดวก

การเดินหน้าฟ้องคดี ยังมีความจำเป็นและสำคัญเพราะผู้บริโภคที่ได้รับเงินคืนเฉพาะผู้ที่ไปใช้สิทธิเท่านั้น ซึ่งเป็นการยากสำหรับผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะมาใช้สิทธิ ขณะที่การฟ้องคดีแบบกลุ่ม สามารถชดเชยเยียวยาหรือคืนเงินให้กับผู้บริโภคทุกรายที่ซื้อกะทะโคเรียคิงถึงแม้จะไม่ได้ร่วมลงชื่อในการฟ้องคดีในครั้งนี้กับมูลนิธิฯ

เรื่องนี้เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่สำคัญเนื่องจากเป็นการขายสินค้าหรือส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามการโฆษณาของบริษัท และ สคบ. ได้มีมติ ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมสั่งเปรียบเทียบปรับสูงสุด และให้โฆษณาแก้ไข

การเดินหน้าฟ้องคดีของมูลนิธิ ฯ ยังจำเป็นเพื่อเป็นหลักประกัน และเร่งรัดให้บริษัทเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบริษัทจะปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพียงใดจากการมีมติของคณะกรรมการขายตรง

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test