ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

สัมมนาผู้บริโภคและรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล

pr 15day
วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสิทธิผู้บริโภคสากล” World Consumer Rights Day ซึ่งปีนี้สหพันธ์ผู้บริโภคสากล (Consumers International หรือ CI) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 220 องค์กร ใน 115 ประเทศทั่วโลก ซึ่งองค์กรร่วมจัดงาน เห็นความสำ¬คัญต่อสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและสากลในปี 2560 สหพันธ์ผู้บริโภคสากล ให้ความสำคัญในเรื่อง “การสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล : Building a Better Digital World Consumers Can Trust” เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภคทั่วโลกในการสร้างประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการสื่อสารที่ดีขึ้น การเข้าถึงข้อมูล และการเลือกที่มากมายและสะดวกสบาย

ในขณะที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากมายจากเทคโนโลยีดิจิทัล แต่กลับมีปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่ยังไม่ทั่วถึง ปริมาณการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ที่มากขึ้น แต่ยังไม่มีหลักประกันคุณภาพและความไว้วางใจกับผู้บริโภค ตลอดถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ผู้บริโภคได้แชร์ผ่านสื่อออนไลน์

เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และนวัตกรรมต่างๆของเทคโนโลยีดิจิทัล CI ได้สร้างการรณรงค์หัวข้อ “เพื่อโลกดิจิทัลที่ดีขึ้น” โดยจะร่วมมือทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างโลกออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้

ส่วนในปี 2559 ที่ผ่านมา องค์กรร่วมจัดงาน และสหพันธ์ผู้บริโภคสากล ร่วมรณรงค์ประเด็น “เอายาปฏิชีวนะ ออกจากอาหารของเรา” (Antibiotics Off the Menu) เพื่อลดอันตรายจากเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ รวมทั้งลด ละ เลิกการใช้ยาปฏิชีวนะในการกระบวนการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร เพราะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อและการเจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งเคยรักษาได้ในอดีต แม้ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วม สร้างความตื่นตัว เรื่องอาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ แต่ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวล
pic content pr
นอกจากนี้ กฎหมายสำคัญที่ประชาชนได้ร่วมกันผลักดันมากกว่า 19 ปีแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ... ซึ่งองค์กรผู้บริโภคได้จัดตั้งกลไกคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนขึ้นเพื่อนำร่อง บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระยะสี่ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ได้บัญญัติในมาตรา 46 ได้กำหนดให้มีการรวมตัวของผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เป็นตัวแทนของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันองค์กรผู้บริโภคก็มีความตื่นตัวในการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็น “องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ” อย่างต่อเนื่อง

การจัดสัมนาผู้บริโภคประจำปี 2560 เพื่อเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและประชาชน มีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องอาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงการสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และให้ผู้บริโภคร่วมกันเสนอแนะแนวทางการออกกฎหมายผู้บริโภคตามแนวทางเจตนารมณ์ของมาตรา 46 แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... รวมถึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ชุดที่สอง และร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันสิทธิผู้บริโภคสากล

องค์กรร่วมจัด
1. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.)
2. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
3. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
4. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )

ผู้บริโภคที่สนใจติดตามชม FB LIVE ได้ตลอดงานที่ Fanpage มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค FB::/fconsumerthai

ร่าง กำหนดการ

เวทีสัมมนาผู้บริโภค และรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เวลา กิจกรรม/ ประเด็น
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม  2560  อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  วิวัฒน์   ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
9.10 – 9.30 น.

เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภคกับยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยา

โดย นายแพทย์โสภณ  เมฆธน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9.30 – 9.50 น.

จุดคานงัดในยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาในอาหาร

โดย ผศ.ภญ.นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี   ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

9.50 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.30 น.

เสวนา ทำอย่างไรอาหารจะปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ

 • รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  วิวัฒน์   ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สถานการณ์โลกกับการนำยาปฏิชีวนะออกจากอาหาร
 • นางสาวพรรณี  อมรวิพุธพนิช   บรรณาธิการข่าวรายงานพิเศษเนชั่นทีวี  สถานการณ์การใช้ antibiotic ในการเลี้ยงสัตว์
 • นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง  บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ  นำเสนอผลทดสอบ antibiotic ในเนื้อสด  จากศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • นายสิทธิชัย  สุขสมบูรณ์   ฟาร์มตัวอย่างเลี้ยงหมูปลอดยาปฏิชีวนะ

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวกรรณิการ์  กิจติเวชกุล   ผู้จัดรายการวิทยุ คลื่น 96.5

11.30 – 12.00 น.

นำเสนอนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค “อาหารปลอดยาปฏิชีวนะ”

คัดเลือกและลงมติ นโยบายโดยผู้บริโภค

พิธีประกาศจุดยืนอาหารปลอดยาปฏิชีวนะ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

( ห้องดอนเมือง 1)

ห้องสัมมนาที่ 1 เรื่อง ฟังเสียงผู้บริโภค ตามกฎหมายมาตรา 46 ของร่างรัฐธรรมนูญ

           โดย

 • นายเจริญ  วงศ์กังแห   ตัวแทนผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์
 • นายสมคิด  โพธิ์จินดา    ตัวแทนผู้บริโภคด้านสื่อและโทรคมนาคม
 • นางสาวสุนี  อนุพงศ์วรางกูร   ตัวแทนผู้บริโภคด้านบริการสาธารณะ
 • นายมงคล  ปุรมณีวิวัฒน์   ตัวแทนผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป
 • นายคณิต  เสตะรุจิ   ตัวแทนผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป
 • นายธีระ  ชีพดำรง   ตัวแทนผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และ

                        ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • นางสาวปราณี  สินสวัสด์   ตัวแทนผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร
 • นางสาวพรทิวา  ลามี   ตัวแทนผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ผู้ให้ความเห็นต่อข้อเสนอของผู้บริโภค

 • นายวิเชษฐ์  พิชัยรัตน์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อมวลชน สสส.
 • รศ.ภญ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์  ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อ    

                                  การคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนชุดนำร่อง

 • นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง       รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโภค (สคบ.)
  • นางสาวจุฑา  สังขชาติ     เลขาธิการสมาคมผู้บริโภค จังหวัดสงขลา

ดำเนินรายการโดย นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม

13.30 – 16.00

( ห้องดอนเมือง 2)

ห้องสัมมนาที่ 2  เวทีเสวนา เรื่อง บทเรียนและการต่อยอดการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ:

“ประสบการณ์การ ประโยชน์ และข้อเสนอต่อการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ”

(ท่านละ 15 นาที)

 • นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล    มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
 • นางอาภรณ์  อะทาโส         สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด
 • นางประคำ  ศรีสมชัย         สมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ภก.จิระ     วิภาสวงศ์         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ผู้ให้ความเห็นต่อการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ (ท่านละ 15 นาที)

 • นางสาวจิตรา  เศรษฐอุดม    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง       รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโภค
 • ทพ.ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม              

                                   สุขภาพ

ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.ภก. วิทยา  กุลสมบูรณ์   ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค

                                                               ด้านสุขภาพ

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม  2560  การสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในการโฆษณา และ

                                 ซื้อขายออนไลน์ 

9.00 – 09.45 น.

Talks สร้างพลังท้าทายการคุ้มครองผู้บริโภคยุค 4.0

 

“การคุ้มครองผู้บริโภค ยุค 4.0”โดย รศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์  

                                        ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

“โลกร้อน เรื่องของใคร”  โดย  นางสาวเพียรพร  ดีเทศน์        

                                        ผู้ประสานงานการรณรงค์ประเทศไทย

                                        International Rivers

Smart Consumers  โดย  นางสาวจินตนา  ศรีนุเดช   

                                        สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

“โซลาร์เซลล์พลิกโลก”   โดย   ผศ.ประสาท  มีแต้ม     

                                      กรรมการองค์การอิสระฯ ด้านบริการสาธารณะ

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.30 น.

เสวนา “การสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในการโฆษณา และซื้อขายออนไลน์  : Building a Better Digital World Consumers Can Trust”   โดย

 • นายมนต์ศักดิ์  ชัยวีระเดช      อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์

                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์       รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

                                  สังคม

 •  นางสาวสถาพร  อารักษ์วทนะ     นักวิจัยอิสระ
 •  ทพ.ธงชัย  วชิรโรจน์ไพศาล   กรรมการทันตแพทยสภา
 •  จ่าพิชิต ขจัดพาลชน            เว็บไซต์ drama-addict.com

ดำเนินรายการโดย  ผศ.รุจน์  โกมลบุตร ประธานอนุกรรมการ ด้านสื่อและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

11.30 – 12.00 น.

แถลงข่าว การคุ้มครองผู้บริโภคไทยในยุค 4.0

Building a Better Digital World Consumers Can Trust”

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.

ผลงานและความท้าทายของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

โดย รศ.ภญ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์   อดีตประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

13.30 – 16.00 น. เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ครั้งที่ 2

ภาพประกอบจาก E-commerce Trends

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test