ครม.เห็นชอบร่างกม.ความรับผิดต่อความชำรุด-บกพร่องของสินค้า

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค วันที่ . จำนวนผู้ชม: 8270

Lemon Law 3คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... มีทั้งหมด 16 มาตรา สรุป ได้ดังนี้ กำหนดบทบัญญัติให้ใช้กับสินค้าทุกประเภท กำหนดบทบัญญัติเฉพาะสำหรับสัญญาเช่าซื้อ เพื่อให้ผู้บริโภคในสัญญาเช่าซื้อสามารถเรียกให้ผู้ขายดำเนินการจัดการกับสินค้าที่ชำรุดบกพร่องได้โดยตรง กำหนดนิยามของความชำรุดบกพร่องให้ชัดเจน กำหนดสิทธิของผู้บริโภคเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่อง โดยผู้บริโภคมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า กำหนดบทยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้นว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง กำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่อง โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิสูจน์ว่าสินค้าไม่ได้ชำรุดบกพร่อง รวมทั้งกำหนดให้การใช้สิทธิเรียกร้องตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่กระทบต่อการให้สิทธิตาม กฎหมายอื่น

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ภาพจากนิตยสารฉลาดซื้อ 

พิมพ์