ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

สนช. รับหลักการร่าง กม. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

senate 100162

มติ สนช. รับหลักการร่าง กม.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมตั้ง กมธ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

          วันนี้ (10 มกราคม 2562) ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 1/2562 เป็นพิเศษ เรื่องด่วนที่ 14 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมและปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ... ต่อ สนช. เป็นวาระที่ 1
          จากการประชุมในวันนี้ สนช. ได้ลงมติเห็นชอบรับหลักการร่างกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ... ด้วยคะแนน 182 ต่อ 0 งดออกเสียง 8 รวมทั้งได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) จำนวน 17 คน ประกอบด้วย กมธ. ที่มาจาก ครม. 3 คน และ สนช. รวมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 14 คน ได้แก่ 1. นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์, 2. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง, 3. นายอำพล วงศ์ศิริ, 4. พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต, 5. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล, 6. นายประมุท สูตะบุตร, 7. นายพรศักดิ์ เจียรณัย, 8. นายภาณุ อุทัยรัตน์, 9. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, 10. นายสมพล เกียรติไพบูลย์, 11. รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์, 12. พลเอกสัญชัย อัจฉรานนท์, 13. พลเอกสุชาติ หนองบัว, 14. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี, 15. นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, 16. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง และ 17. พลเอกเสรี วงศ์ประจิตร 
          โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณา 45 วัน นับจากวันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน ถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดการแปรญัตติ และให้ กมธ. นำข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้มายื่นต่อ สนช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย (ข่าว - ร้องสนช. ยุติการพิจารณากม. สภาองค์กรฯ ฉบับกฤษฎีกา)                 

          ในวันที่ 14 มกราคมนี้ เวลา 13.00 น. จะมีการประชุมกรรมาธิการครั้งแรก ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test