ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เครือข่ายผู้บริโภคอีสานหนุนตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

601107 news2
เครือข่ายภาคประชาชน 14 จังหวัดภาคอีสาน กว่า 300 คน ระดมสมองร่างกฎหมายจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ หวังจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ ตามมาตรา 46 รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางคณะยกร่างกฎหมาย ซึ่งมี สคบ.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการได้ยกร่างเสร็จแล้ว และกำลังจัดรับฟังในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป

มีผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 14 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ นครราชสีมา อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ เข้าร่วมกว่า 350 คน

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกฎหมายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนมา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2540 ที่อยู่ในมาตรา 57 จนมาถึงรัฐธรรมนูญปี 2550 ในมาตรา 61 และรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับปัจจุบัน ในมาตรา 46 ระบุว่า สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง และบุคคลย่อมมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

601107 news1
และองค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทางภาคประชาชน โดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ได้ยกร่างกฎหมาย โดยใช้ชื่อพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ใช้ประกอบร่างกฎหมายที่ สคบ.ยกร่าง และใช้เป็นฉบับรับฟังความคิดเห็น

 

อ้างอิงข่าวจาก 

MGR Online

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน