ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

กลุ่มคนรักหลักประกันฯร้อง ‘ณรงค์’ แก้กม.บัตรทองต้องฟังทุกฝ่าย

 32727

วันนี้ (16 ต.ค. 2560) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเข้ายื่นจดหมายถึงรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย หลังคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ...ได้สรุปร่างสุดท้ายส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และร่างพ.ร.บ.ฯดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเรียกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้ามาชี้แจงและอธิบายร่างกฎหมายฯ รายมาตรา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เห็นว่า หาก พล.ร.อ.ณรงค์ต้องการคำอธิบาย ควรเปิดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

           นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว รักษาการประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทยและตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีประเด็นที่ขัดแย้งหลายเรื่อง และถูกทักท้วงทั้งจากภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ รวมทั้งกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเสียงส่วนน้อย ทั้งที่ขอสงวนความเห็นและไม่เห็นด้วยหลายประการ การที่ พล.ร.อ.ณรงค์ต้องการเข้าใจรายละเอียดของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องฟังจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    

          “หากรัฐบาลมีเจตนาต้องการเห็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นระบบสวัสดิการเพื่อคนไทยอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดรอบคอบ เพราะการแก้ครั้งนี้จะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ” นายอภิวัฒน์กล่าว

          นายอภิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการของร่างกฎหมายฉบับแก้ไข เห็นชัดว่าไม่ได้แก้เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคน ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำจริง เห็นได้ชัดว่าในมาตรา 9 และ10 ในกม.เดิมที่แสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการหลอมรวมระบบสุขภาพที่เหลื่อมล้ำอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบเดียวแต่ผ่านมากว่า 15 ปีแล้วกลับยังไม่สามารถทำตามกฎหมายได้ ซึ่งการแก้กม.ครั้งนี้ควรต้องทำให้มาตราดังกล่าวเป็นจริงให้ได้ แต่ร่างกม.ฉบับนี้กลับไม่ทำ

          “การมายื่นจดหมายถึงรองนายกณรงค์ครั้งนี้ เรามีความปรารถนาดีที่ต้องการเข้าไปชี้แจงสิ่งที่เราเห็นด้วยและเห็นต่างต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ผ่านมาเราพยายามขอพบท่านหลายครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสพบท่านเลย เราอยากบอกท่านว่า กฎหมายนี้เป็นเพียงหลักยึดเดียวที่เป็นหลักประกันด้านสุขภาพ เป็นหัวใจของความมั่นคงในชีวิตของประชาชนกว่า 48 ล้านคนทั้งประเทศ ฉะนั้นเราเพียงขอโอกาสเข้าไปพบเพื่อชี้แจงสิ่งที่

          เรากังวล และข้อเสนอเพื่อทำให้ระบบยั่งยืนและครอบคลุมทุกคน ก่อนที่กฎหมายที่จะมีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะถูกนำไปใช้” นายอภิวัฒน์กล่าว

          ทั้งนี้ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้ยื่นจดหมาย ณ สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยในจดหมายได้แนบความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ... และเรียกร้องให้ พล.ร.อ.ณรงค์ เปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชน ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการชี้แจง และอธิบายต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย

32726

32723

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน