ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เริ่มปฏิบัติการแอพไลน์ สายตรวจประชาชนอาสา

580410 appline1
สมาคมผู้บริโภคสงขลาปฏิบัติการสายตรวจประชาชนอาสาโดยร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 พร้อมใช้แอพไลน์ สายตรวจประชาชนอาสาสืบเนื่องจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาร่วมกับทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาจัด"โครงการอบรมเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและสายตรวจประชาชนอาสา"โดยใช้แอพไลน์ร้องเรียนเพื่อพัฒนารถโดยสารปลอดภัย

ในวันนี้ วันที่ 9 เมษายน 2558 ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เริ่มปฏิบัติการร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 กับขนส่งจังหวัดสงขลา ณ จุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ พรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งทางสมาคมฯได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะทราบถึงสิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและช่องทางในการร้องเรียนหากเจอปัญหาโดยการแจกแผ่นพับคู่มือผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทขนส่งจำกัดในการนำแผ่นพับคู่มือผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนำไปแจกแก่ผู้โดยสารบนรถของทางบริษัทเองด้วย นอกจากกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แล้วทางสมาคมฯซึ่งร่วมกับทางขนส่งจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดใช้กรุ๊ปไลน์สายตรวจประชาชนอาสาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ อีกช่องทางหนึ่งร่วมกับสายด่วน 1584 โดยจะมีการประมวลผลอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้นในช่วงเทศกาลต่างๆต่อไป

ปฏิบัติการใช้กลุ่มไลน์เตือนภัยนี้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันและคาดหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเสียหาย ซึ่งหากพบพนักงานขับรถ มีพฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็ว คนขับมีกลิ่นแอลกอฮอล์สงสัยจะมีการดื่มสุรามาก่อนการขับรถ หรือให้บริการไม่สุภาพ ไม่มีเข็มขัดนิรภัย บรรทุกเกิน หรือสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดสงขลา สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา 089-4666695

580410 appline2

580410 appline3

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test