กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค

สิทธิการใช้แสงแดดผลิตไฟฟ้า ต้องได้รับการคุ้มครองและทาให้เป็นจริง (เสียดายแดด)

เขียนโดย ผศ.ประสาท มีแต้ม. จำนวนผู้ชม: 3881

580629 dad
ยุทธศาสตร์พลังงาน: สิทธิการใช้แสงแดดผลิตไฟฟ้า ต้องได้รับการคุ้มครองและทาให้เป็นจริง (เสียดายแดด)

โดย
ผศ.ประสาท มีแต้ม
กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

พิมพ์