การโฆษณาชวนเชื่อให้ใช้บริการและสินค้า ผิดกฏหมาย

tv 11
ประกาศ สนง.กสทช. การกระทําเอาเปรียบผู้บริโภค ฉบับ3  กําหนดให้การกระทําของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ดําเนินการออก อากาศรายการหรือโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือจูงใจให้ ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นการหลอกลวง โดยอาศัยความเชื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ ด้วยหลักเหตุผล หรือกระบวนการพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

อนึ่งรายละเอียดประกาศระบุ ลงราชกิจจาฯ ประกาศ สนง.กสทช. เรื่องการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ฉบับ3  ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๙ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์

ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)

ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดลักษณะการกระทําที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้โดยในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ อาจพิจารณากําหนดลักษณะการกระทําที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอประกาศให้ทราบว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรiคลื่นความถี่และกากํ ับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กําหนดให้การกระทําของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ดําเนินการออก อากาศรายการหรือโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือจูงใจให้ ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นการหลอกลวง โดยอาศัยความเชื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ ด้วยหลักเหตุผล หรือกระบวนการพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน