สคบ.รับฟ้องคดีแทนผู้ประสบเคราะห์ซานติก้าผับ

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 3863

 กรุงเทพฯ 16 ม.ค. - นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า กรณีเกิดอัคคีภัยที่ซานติก้าผับ จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและระดมให้ความช่วย เหลือ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรมและครอบครัวให้ได้รับการช่วย เหลือ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากผู้ได้รับความเสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้

โดยผู้เสียหายหรือผู้แทนยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับ ความเสียหายในทางแพ่ง หรือผู้เสียหายหรือผู้แทนสามารถยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองต่อศาลแพ่ง ศาลจังหวัด หรือศาลแขวง เพื่อฟ้องคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยวิธีพิจารณาจะใช้ระบบไต่สวนที่มุ่งเน้นให้ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม และหากผู้บริโภคต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักกฎหมายและคดี โทร. 02 1413410-4 ในวันและเวลาราชการ.-สำนักข่าวไทย

 - อ.ส.ม.ท 16-01-52

พิมพ์