ผลโพลชี้ 80% ประชาชน ไม่รู้จัก TPP

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค วันที่ . จำนวนผู้ชม: 5390

590627 newstpp
เผยโพลสำรวจความรับรู้ของประชาชนต่อ TPP เกิน 80% ไม่รู้-ข้อมูลไม่พอ ต้องการให้สถาบันวิชาการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาศึกษา เกือบครึ่งไม่เห็นด้วยให้ไทยเข้าเจรจาในรัฐบาลนี้

ผลสำรวจความรับรู้ของประชาชน ต่อ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (TPP)  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ร่วมกับ โครงการ PeoplePoll Thailand ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระหว่าง วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 12.30 น. ถึง วันที่ 25 มิถุนายน เวลา 23.59 น. เกี่ยวกับความรับรู้ของประชาชน ต่อ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (TPP) ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,034 คน ได้ผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

1. เคยทราบเรื่องข้อมูล ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) มาก่อนหรือไม่ ?

ไม่เคยทราบมาก่อน 40.1% (415 คน)
เคย แต่ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ 45.0% (465 คน)
เคย และได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 12.0% (124 คน)
ไม่สนใจ / ไม่แสดงความเห็น 2.9% (30 คน)

2. เคยทราบ ผลการศึกษา/ผลได้-ผลเสีย/ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น หากประเทศไทยต้องเข้าเจรจา TPP หรือไม่ ?

ไม่เคยทราบมาก่อน 48.8% (505 คน)
เคย แต่ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ 38.2% (395 คน)
เคย และได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 10.3% (106 คน)
ไม่สนใจ / ไม่แสดงความเห็น 2.7% (28 คน)

3. สนใจประเด็นใดมากที่สุด หากไทยต้องเข้าเจรจา TPP ?

การค้าและส่งออก 32.4% (335 คน)
การลงทุนจากต่างประเทศ 10.6% (109 คน)
ทรัพยากรชีวภาพและพืชจีเอ็มโอ 5.6% (58 คน)
ยาและผลกระทบหลักประกันสุขภาพ 17.5% (181 คน)
แรงงาน / สิ่งแวดล้อม / ภาคเกษตร 22.3% (231 คน)
อื่นๆ / ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความเห็น 11.6% (120 คน)

4. ในความเห็นส่วนตัว งานวิจัยที่เกี่ยวกับ TPP ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ควรจัดทำโดยข้อใด ?

หน่วยงานราชการ 4.9% (50 คน)
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 15.1% (156 คน)
สถาบันวิจัยของภาคเอกชน 8.3% (86 คน)
สถาบันวิจัยที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 54.9% (568 คน)
ตามที่ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ กำหนด 3.0% (31 คน)
อื่นๆ / ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความเห็น 13.8% (143 คน)

5. คุณเห็นด้วยที่จะให้ประเทศไทยเข้าเจรจา TPP ในสมัยรัฐบาลนี้หรือไม่ ?
เห็นด้วย 25.6% (265 คน)
ไม่เห็นด้วย 49.7% (514 คน)
ยังไม่แน่ใจ / ข้อมูลไม่เพียงพอ 20.3% (210 คน)
ไม่สนใจ / ไม่แสดงความเห็น 4.4% (45 คน)

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด สามารถจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น เพศ การศึกษา ช่วงอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9ล9 โดยข้อมุลในส่วนนี้ จะเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการในโอกาสถัดไป http://peoplepollthailand.com/poll/result/recent/83


โครงการ PeoplePoll Thailand ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะต่างๆ ทุกๆวัน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeopolPoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยจะสรุปผลการสำรวจและรายงานผลผ่านเว็บไซต์ www.peoplepollthailand.com และแฟนเพจ www.facebook.com/peoplepollthailand

อนึ่ง โครงการนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ โดยความร่วมมือในลักษณะภาคีของ 5 หน่วยงาน คือ
1. คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2. วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์
3. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
4. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
5. ทีมงานพีเพิลโพล (กลุ่มอิสระ)

 

ถาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Tags: TPP , ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค

พิมพ์