เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษ เรียกร้องกระทรวงเกษตรฯ และอุตสาหกรรมให้ยุติการต่อทะเบียนพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 4225

600919 news

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและจัดการเคลื่อนไหวที่หน้าศาลากลางกว่า50 จังหวัดทั่วประเทศเรียกร้องกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมให้ยุติการต่อทะเบียนและยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ตามข้อเสนของกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงก่อผลกระทบต่อสุขภาพ

วันนี้เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสภาเกษตรกรแห่งชาติ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก-เกษตรอินทรีย์เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายองค์กรชุมชนและกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น  ได้เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเคลื่อนไหวให้มีการเพิกถอนและยุติการต่อทะเบียนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 2 ชนิด คือสารเคมีกำจัดวัชพืชพาราควอต สารเคมีกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสและให้มีการควบคุมสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตอย่างเข้มงวดมิให้มีการนำมาใช้ในเขตต้นน้ำ  แหล่งน้ำ และใกล้ที่อยู่อาศัย โดยพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า
200 คนแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหวขององค์กรเครือข่ายต่างๆเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆมากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศด้วย

นางสาวภาวิณี วัตถุสินธุ ตัวแทนจากเครือข่ายฯ ได้แถลงข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการ 4 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ 4/2560 ที่มีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและมีตัวแทนจาก 4 กระทรวงหลักเข้าร่วมดังนี้

1) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรอาศัยอำนาจตามมาตรา27 มาตรา 28 และมาตรา 29 พ.ร.บ.วัตถุอันตรายไม่ต่ออายุใบอนุญาตแก่สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

2) ในระหว่างที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมิได้ดำเนินการจัดประเภทให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นการแบนสารทั้งสองชนิด ให้กรมวิชาการเกษตรอาศัยอำนาจตามมาตรา
25 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เพิ่มเติมเงื่อนไขลดจำนวนการนำเข้าสารทั้งสองชนิดลงเป็นลำดับตามกำหนดเวลา (Road map) ตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

3) สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยนำเอาข้อมูล เหตุผล และมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพื่อให้มีการยกเลิกการใช้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส จำกัดการใช้ไกลโฟเซตตามข้อเสนอโดยเร็ว

4)ในระหว่างที่การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการพิจารณาสั่งการในผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นห้ามหรือจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดตามความเหมาะสม เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ ตัวแทนจากเครือข่ายผู้บริโภค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงว่าเครือข่ายที่ร่วมเคลื่อนไหววันนี้จะดำเนินการผลักดันต่อเนื่องให้มีการแบนสารพิษมีผล  โดยอาจพิจารณารณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่สนับสนุนการใช้สารพิษดังกล่าว

ในขณะที่นายวัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานรณรงค์เกษตรกรรมและอาหารเชิงนิเวศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชี้ว่าสารพิษเช่นพาราควอตนั้นมีการยกเลิกการใช้แล้วใน 48 ประเทศทั่วโลก แม้แต่ประเทศอังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตก็ประกาศยกเลิกการใช้แล้ว ไม่สมควรที่รัฐบาลไทยจะเอาใจกลุ่มธุรกิจสารเคมีโดยเอาสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศเข้าแลก

พิมพ์