กฎหมายน่ารู้ผู้โดยสาร

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 8833

580421 car
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

5.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
4.
พระ ราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขตามมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550
3.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
2.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) รวมทั้งกฎกระทรวง
1.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

พิมพ์