‘ผู้บริโภค’ ดูงานระบบตรวจสอบโฆษณาเกินจริง-เกินเวลา

581119 news1
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เครือข่ายผู้บริโภค ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 13 คน เข้าร่วมดูงานระบบการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ กสทช.

นางสาวพนารัตน์ ดิษผล เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำระบบการตรวจสอบฯ ให้ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบว่า เพื่อคัดกรองโฆษณาที่มีกระทำผิดผิดกฎหมาย เช่น การโฆษณาเกินจริง และ การโฆษณาเกินเวลา เป็นต้น ในส่วนของการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีผลกระทบต่อประชาชนนั้นได้เริ่มต้นตรวจสอบแล้ว หากพบว่าโฆษณาใดมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายก็จะรายงานไปยังบอร์ดให้ดำเนินการต่อไป581119 news2

นางสาวพนารัตน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ข้อจำกัดของระบบในขณะนี้คือ ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลโฆษณาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในรายการต่างๆ รวมถึงยังไม่สามารถตรวจสอบช่องรายการที่อยู่ในระบบเคเบิลทีวีได้

ทั้งนี้ ในระบบของการตรวจสอบของศูนย์ฯ นั้น แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การคัดกรองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบเนื้อหาของรายการวิทยุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 40 สถานีหลัก และเนื้อหาในโทรทัศน์ระบบดิจิตัล 24 ช่อง และระบบดาวเทียมอีก 26 ช่อง รวมทั้งหมดเป็น 80 ช่อง และเมื่อพบว่าโฆษณาที่มีความสุ่มเสี่ยงในการทำผิดกฎหมาย จะมีการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ อีกครั้ง

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา