ขนส่งยกระดับ!!! มาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถแท็กซี่

taxi car

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!!! มาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถแท็กซี่ไทยอย่างยั่งยืนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ สาธารณะใหม่ ต้องผ่านการทดสอบขับรถบนถนนจริง เพื่อประเมินทักษะการขับรถ ความชำนาญเส้นทาง และพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย เริ่ม 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป1 มิ.ย. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานการให้บริการและพัฒนาคุณภาพผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจะต้องไม่พบประวัติอาชญากรรม รวมถึงผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบก ทั้งระบบ และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง และผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใหม่ ต้องเข้ารับการทดสอบขับรถบนถนนหรือทางหลวงในสถานการณ์จริงเพิ่มเติม เพื่อประเมินทักษะและความสามารถการขับรถ และสามารถให้คำแนะนำเส้นทางที่ใกล้ที่สุดให้แก่ผู้โดยสารได้ โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการทดสอบขับรถบนถนนหรือทางหลวงจะกำหนดเส้นทางที่ใช้ ในการทดสอบมีระยะทางไปกลับรวมไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทดสอบจะสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการทดสอบ ตลอดระยะเวลาการทดสอบขับรถบนถนนจริง ตามหัวข้อการให้คะแนนที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การเตรียมการออกรถ 20 คะแนน ส่วนที่ 2 การขับรถตามเส้นทางที่กำหนด 70 คะแนน และส่วนที่ 3 การหยุดรถเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ 10 คะแนน ซึ่งต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้นกรณีส่วนที่ 3 ได้ 0 คะแนน ให้ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบขับรถทันที โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทดสอบจะอธิบายเกณฑ์การประเมิน เส้นทางที่จะใช้ทดสอบ ให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบก่อนเริ่มทดสอบขับรถ

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการ ทดสอบขับรถ และต้องจัดเตรียมรถที่จะใช้ในการทดสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ห้ามใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใดๆ ขณะเข้ารับการทดสอบขับรถ และในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการทดสอบขับรถ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งทางและทางอาญา โดยสามารถยื่นคำขอและหลักฐาน ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือตลอดชีพ (หากเป็นชนิดชั่วคราวต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี), บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน) เมื่อผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ผ่านการอบรมและทดสอบข้อเขียนตามที่กำหนดแล้วจึงเข้ารับการทดสอบขับรถบนถนน จริง เมื่อผ่านเกณฑ์ครบทุกขั้นตอนและ ผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด หลักเกณฑ์การทดสอบ ได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการทดสอบ ในวันและเวลาราชการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ภาพประกอบจาก internet
ข้อมูลอ้างอิงจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.

 

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา