Black Ribbon

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

กก.สปสช.ภาค ปชช.เสนอ รมว.สธ.แก้ กม.บัตรทองประเด็นที่ต้องใช้คำสั่ง คสช.แก้ ส่วนที่เห็นต่างให้ศึกษาเพิ่ม

600724 newsกรรมการภาคประชาชนในบอร์ดหลักประกันสุขภาพและบอร์ดควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุข สปสช.ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอให้แก้กฎหมายบัตรทองตามคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมให้ สปสช.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างขอให้ชะลอและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมากรรมการตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานจำนวน 10 คน ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอให้ นพ.ปิยะสกล ได้พิจารณากำกับให้การดำเนินการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามหลักการดังนี้

1.ยึดประโยชน์และสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด
2.แก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เฉพาะตามกรอบคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมเฉพาะที่กำหนดให้ สปสช.สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จำเป็น ภายใต้กลไกที่มีส่วนร่วมจากทุกองค์ประกอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.ในประเด็นที่ยังเห็นต่าง อาทิ การแยกเงินเดือนออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัว การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกรรมการ ขอให้ใช้ข้อมูลการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เป็นฐานในการหารือในระยะต่อไป จนกว่าจะมีความชัดเจนและมีฉันทามติร่วมกัน จึงจะตัดสินใจในการแก้ไขกฎหมายในประเด็นนั้นๆ

4.ขอให้ นพ.ปิยะสกล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำกับดูแลการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันเองและแตกต่างจากภาคประชาชนและประชาสังคม โดยเฉพาะงดเว้นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนต่อสาธารณะ เพื่อลดกระแสที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคม

นางสาวกรรณิการ์ กล่าวต่อว่า กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนทั้งประเทศ การแก้ไขกฎหมายในประเด็นที่ยังเห็นต่างกันมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่นอกเหนือคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และมีความอ่อนไหวที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทยระลอกใหม่ ส่งผลให้สูญเสียหลักการสำคัญ หรือมีผลให้เกิดความล้มเหลวในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“ขอชื่นชมในความพยายามของท่านรัฐมนตรีที่จะหาทางออก ในประเด็นที่มีความเห็นต่าง ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในและระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยท่านรัฐมนตรีได้เคยให้นโยบายในการดำเนินการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าให้ดำเนินการเฉพาะประเด็นที่กำหนดไว้ตามกรอบคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และประเด็นอื่นที่ทุกภาคส่วนมีฉันทามติร่วมกันเท่านั้น พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า ด้วยภาวะผู้นำ ภูมิปัญญา และทุนทางสังคม ของท่านรัฐมนตรี จะสามารถนำพาสังคมไทยไปสู่ความปรองดองของทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป” นางสาวกรรณิการ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรรมการตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานจำนวน 10 คน มีรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวสารี อ๋องสมหวัง 2.ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข 3.นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล 4.นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง 5.นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 6.นางสาวสุภัทรา นาคะผิว 7.นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล 8.นพ.วิชัย โชควิวัฒน 9.นางสาวกฤตยา อาชวนิชกุล และ 10.นายวิวัฒน์ ตามี่

พิมพ์ อีเมล

Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci