บริการสุขภาพและสาธารณสุข

ผู้บริโภคแนะปรับแก้ พ.ร.บ. บัตรทอง ควรทำประชาพิจารณ์มากกว่า 1 ครั้ง

581104 medical

เปิด 14 ประเด็นพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ทั้งการจ่ายเงินหน่วยงานที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย เงินเหมาจ่ายรายหัว ความครอบคลุมของสิทธิบัตรทองทุกคนบนแผ่นดินไทย การร่วมจ่ายค่าบริการ เงินเดือนและค่าตอบแทน เร่งจัดทำร่างให้เสร็จใน พ.ค.นี้ พร้อมประชาพิจารณ์ 2-4 มิ.ย.ผู้บริโภคแนะควรทำประชาพิจารณ์มากกว่า 1ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ซึ่งมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เป็นประธาน มีวาระการรายงานความก้าวหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หลังจาก นพ.ปิยะสกล ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560 โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. ในฐานะเลขานุการร่วมกับ นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ ผู้ตรวจราชการ สธ. ของคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กล่าวว่า คณะกรรมกรฯ ชุดนี้มี รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการพิจารณาประเด็นประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งคณะอนุฯ นี้แบ่งออกเป็น 2 คณะ โดยคณะอนุกรรมการที่ 1 มี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน จะพิจารณาประเด้นปรับแก้ที่เกี่ยวเนื่องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ม. 44 และม. 77 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และคณะอนุกรรมการที่ 2 มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ สปสช.เป็นประธาน พิจารณาการปรับแก้ในประเด็นอื่นๆ 2.คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ มี นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เป็นประธาน พิจารณาในเรื่องข้อกฎหมายว่า สิ่งที่แก้ไขในประเด็นชุดที่ 1 และ 2 เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นๆ หรือไม่ และ 3.คณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธาน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการจัดทำประชาพิจารณ์ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาก่อน

"การพิจารณาประเด็นดังกล่าวจะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ภายใน พ.ค.นี้ และคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ จะเร่งดำเนินการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน พ.ค.นี้เช่นกัน โดยคณะอนุกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์ฯ จะจัดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 2-4 มิ.ย. 2560 และจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อ รมว.สาธารณสุขในช่วงสัปดาห์แรกของ ก.ค. 2560" นพ.ประจักษวิช กล่าว

อนึ่งประเด็นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย จากเอกสารรายงานความก้าวหน้าการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.สปสช.นั้น พบว่า ประเด็นของคณะอนุฯ ที่ 1 มีการพิจารณา 7 ประเด็นคือ การจ่ายเงินให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย กรอบการใช้เงินกองทุนเรื่องความครอบคลุมของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ค่าสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจ่ายเงินโดยตรงแก่บุคคลไม่ผ่านหน่วยบริการตามกฎหมายกำหนด เงินเหมาจ่ายรายหัว เงินที่ได้จากผลบริการ ให้รับเข้าเป็นรายได้ของหน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใช้ตามระเบียบเงินบำรุงฯ ได้ นิยามบริการสาธารณสุข เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการครอบคลุมทุกสิทธิ และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการครอบคลุมทุกสิทธิและยกเลิกการไล่เบี้ย

ส่วนคณะอนุฯ ที่ 2 พิจารณา 7 ประเด็นเช่นกัน เรื่อง การจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย การร่วมจ่ายค่าบริการ การสนับสนุนยาหรือเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข การยกเลิกมาตรา 46 (2) ค่าใช้จ่าย รวมเงินเดือนและค่าตอบแทน เงินงบประมาณและรายได้ของ สปสช.ไม่ต้องคืนคลังและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการ สปสช.

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกรรมการบอร์ด สปสช. กล่าวว่า การแก้ไข พ.ร.บ.มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นวงกว้าง การทำประชาพิจารณ์เพียง 1 ครั้งอาจจะไม่ครอบคลุมและกว้างขวางเพียงพอ จึงควรมีการเพิ่มการรับฟังความคิดเห็นให้มากยิ่งขึ้น

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสาร สังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และรับบริการ สปสช. กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพฯ ที่ สปสช.มีการดำเนินการทุกปี โดยปี 2559-2560 มีการเพิ่มประเด็นแนวคิดการแก้ไขปรังปรุง พ.ร.บ.ฯ ด้วย ซึ่งมีการดำเนินการรับฟังทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ หากนำความคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิจารณา จะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้น

ข้อมูลจาก MGR Online

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา