บริการสุขภาพและสาธารณสุข

ขยายสิทธิบัตรทองคลอดบุตรไม่จำกัด เริ่ม1ต.ค.

580805 mom
บอร์ดสปสช. เห็นชอบขยายสิทธิบัตรทองคลอดบุตรได้ไม่จำกัดครั้ง เริ่ม1ต.ค.58 เพิ่มคลินิกปฐมภูมิให้คนกทม.อีกราว 400 แห่ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ปีงบประมาณ 2559 โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ปีงบประมาณ 2559 สำหรับหมวดงบเหมาจ่ายรายหัวที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 จำนวน 3,028 บาทต่อคนต่อปี มีผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 48.7 ล้านคน รวมเป็นงบประมาณ 147,772 ล้านบาท หักเงินเดือนภาครัฐ ประมาณ 40,143 ล้านบาท เหลือเป็นงบค่ารักษาพยาบาลที่แท้จริง 107,629 ล้านบาท จะมีส่วนปรับเกณฑ์การจัดสรรใหม่ ได้แก่ หมวดย่อยผู้ป่วยนอก จะเพิ่มเติมหน่วยบริการปฐมภูมิรองรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองในกรุงเทพฯอีกอย่างน้อย 400แห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ใช้สิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ

หมวดย่อยผู้ป่วยใน จะมีการขยายสิทธิ์ในการคลอดบุตรให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จากเดิมที่รองรับสิทธิ์เพียงการคลอดบุตรมีชีวิตอยู่รอด 2 ครั้งเท่านั้น โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

หมวดย่อยสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีการจัดหาวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดแทนชนิดหยอด ทั้งนี้ วัคซีนต้องได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อนหมวดย่อยค่าบริการทางกาแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหรืองบค่าเสื่อมจากการบริการ ที่ครม.ให้ชะลอการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารในปี 2559ไปก่อน บอร์ดจะมีการส่งหนังสือสอบถามไปยังครม.อีกครั้งหนึ่ง

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า บอร์ดสปสช.ยังเห็นชอบเกณฑ์การบริหารงบที่อยู่นอกงบเหมาจ่ายรายหัวด้วย คือ หมวดบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ปี 2559 ได้รับเพิ่ม 200 ล้านบาท เป็นเงินประมาณ 3,011 ล้านบาท หมวดค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ได้รับเพิ่ม 1,070 ล้านบาท เป็นเงิน 6,318 ล้านบาท หมวดค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง ได้รับเพิ่ม 50 ล้านบาทเป็นเงิน 959 ล้านบาท หมวดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับเพิ่ม 1,025 ล้านบาท เป็นเงิน 1,490 ล้านบาท และหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเพิ่งมีเพิ่มเป็นงบประมาณปีแรก จำนวน 600 ล้านบาท

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 4 ส.ค.58
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา