Black Ribbon

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

หมอมงคล” ถามกรมบัญชีกลาง ปมบัตรรักษา ขรก. ชี้ไร้ประโยชน์ แก้ทุจริตไม่ได้ สิ้นเปลืองงบ

mongkol11

“หมอมงคล” นำทีมเครือข่ายปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจี้อธิบดีกรมบัญชีกลางตอบ 9 ข้อ ประเด็นบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ ชี้ไม่มีประโยชน์ แก้ปัญหาเวียนเทียนรับยา ทุจริตรักษาไม่ได้ แถมซ้ำซ้อน สร้างภาระให้ รพ. สิ้นเปลืองงบประเทศโดยใช่เหตุ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

หยุด ! แก้กฎหมายบัตรทอง รัฐต้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลของประชาชน

แถลงการณ์เครือข่ายซาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง

หยุด ! แก้กฎหมายบัตรทอง รัฐต้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลของประชาชน

ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2559 ตามอำนาจมาตรา 44 ระบุให้มีการแก้ไขการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

600714 news2

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci