มติยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง2ตัว

600426 foodคกก.ขับเคลื่อนแก้ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีมติเตรียมยกเลิกสารเคมี 2 ชนิดอันตราย พาราควอต และคลอร์โพริฟอส ภายใน 2 ปี หรือภายใน 1 ธ.ค.62 เลิกใช้เด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ 4/2560 ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจาก สธ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิการศึกษาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการใช้สารเครมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีจะมีความร่วมือกันกับ 5 กระทรวงดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากไทยแพน ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีผัก-ผลไม้ที่ปลอดสารพิษไว้บริโภค โดยได้มีการกำหนดให้เลิกใช้สารเคมี 2 ชนิด คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ภายใน 2ปี ซึ่งจะได้มีการส่งมติไปให้กรมวิชาการเกษตรนำเข้าที่ประชุม หมายความว่าภายในเดือน 1 ธ.ค.2562 ต้องไม่มีการใช้สารทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม จะมีการให้ความรู้เกษตรกรให้ลดปริมาณการใช้ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนหมดไป

ทั้งนี้ สารอีกชนิดคือ ไกรโฟเสต สารตัวนี้จะไม่ได้ห้ามใช้เด็ดขาด แต่จะมีการจำกัดอนุญาตให้ใช้ในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น และจะงดใช้ในพื้นที่ใกล้โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รวมถึงในพื้นที่อุทยาน พื้นที่สูง เพราะสารปนเปื้อนจะกระจายไปได้ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขต โดยจะมีการกำหนดข้อบังคับใช้ไว้ใน พ.ร.บ.ของแต่ละกระทรวง ทั้งนี้ จากความร่วมมือกันของรัฐบาล ประชารัฐและเอกชนในครั้งนี้ ทำให้เห็นภาพสว่างว่านับจากปัจจุบันเป็นต้นไป ประชาชนจะได้รับการดูแลให้มีผัก-ผลไม้ที่ปลอดสารพิษและมีราคาที่ถูกลง

นาวสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานไทยแพน กล่าวว่า พาราควอตเป็นสารที่มีพิษ และไม่สามารถแก้พิษได้หากได้รับสารสู่ร่างกาย จะมีฤทธิ์เฉียบพลันสูง เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพาร์กินสัน คลอร์ไพริฟอสจะส่งผลกระทบต่อเด็กทำให้เด็กสมาธิสั้น ระบบต่างๆ และการเจริญเติบโต และไกรโฟเสตเป็นสารที่องค์การอนามัยยโลกระบุว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิด 2A นอกจากนี้ยังทำให้เกิโรคไตวายและไตเรื้อรังด้วย.

รายงานข่าวจากไทยโพสต์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา