Black Ribbon

เครือผู้บริโภคสื่อ ร้อง ปปช.-สนช. ตรวจสอบมติ กสทช. กรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล

580409 actiontv1


วันนี้ (9 เม.ย. 58) เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และเครือข่ายชุมชน กว่า 20 คนเข้ายื่นหนังสือต่อ นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) ที่สำนักงาน ปปช. และเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2558 กรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล


สืบเนื่องจากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบในกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริง การเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของบริษัท Solution Corner (SLC) ที่เข้ามาถือหุ้นใน บริษัท Nation Multi-media Group (NMG) ว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งขัดต่อประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 และเสนอให้กสท.พิจารณา ออกคำสั่งทางปกครองไปยังผู้รับใบอนุญาตให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องปรับลดสัดส่วนการถือครองหุ้น เพื่อแก้ไขมิให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของ ผู้รับใบอนุญาตฯ ในการประชุม กสท. ครั้งที้ 11/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลของการลงมติมีดังนี้

2 คะแนน เห็นชอบกับข้อเสนอสำนักงาน กสทช. โดย กสทช. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์1 คะแนน ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอสำนักงาน กสทช. โดย พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ 2 คะแนน งดออกเสียง โดย พ.อ.นที ศุกลรัตน์ และ พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า

ต่อ มา ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณารับรองมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 11/2558 (วันที่ 23 มีนาคม 2558) ในวาระดังกล่าว ซึ่งมีการสรุปผลการลงมติโดยนำเอา "การงดออกเสียง" ทั้งสองเสียงมานับเป็นคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยระบุว่าการงดออกเสียงเท่ากับมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงาน กสทช.ผลมติจึงถูกสรุปว่า กสท.เสียงข้างมากมีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอสำนักงาน กสทช. ด้วยเสียง 3:2 และมีการรับรองมตินี้ว่าชอบด้วยกฎหมาย
580409 actiontv2

เครือข่ายผู้บริโภคสื่อประกอบด้วยเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และเครือข่ายชุมชน เห็นว่ากระบวนการลงมติ สรุปมติ และการรับรองมติครั้งนี้ อาจเป็นการบิดเบือนกฎระเบียบ และอาจเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากระเบียบ กสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมกสทช. พ.ศ.2555 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มิได้กำหนดให้นำการงดออกเสียงมานับเป็นคะแนนเสียงไปในทางใดทางหนึ่งได้ ทางเครือข่ายฯ จึงขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ปปช. เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ว่ากระบวนการลงมติ สรุปมติ และกระบวนการรับรองมติดังกล่าวว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ เนื่องจากมติดังกล่าว มีผลต่อการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการฯ ตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.ซึ่งจะกระทบสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรง เพราะเป็นการเปิดทางให้เกิดการควบรวมสื่อ ซึ่งนำมาสู่การครอบงำความคิดของประชาชน และขัดต่อเจตนารมณ์กฎหมายตามมาตรา 31 และ 32 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

580409 actiontv3
เครือข่ายฯ จึงเสนอให้ คณะกรรมการ ปปช.พิจารณาเพื่อชี้มูลความผิดเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธ์ของกฎหมาย ธรรมาภิบาลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์การอิสระ และความเป็นธรรมในสังคม มิให้มติที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้

พิมพ์ อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci