คณะกรรมการมูลนิธิ

 

 

คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

    assoc prof dr chanpen    
    รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์    
    ประธานมูลนิธิฯ    
   

panadda committee

นางปนัดดา  เลิศล้ำอำไพ
รองประธานมูลนิธิฯ
   
     ffc secretary-general    
    นางสาวสารี อ๋องสมหวัง    
    เลขาธิการมูลนิธิฯ    
         
    ffc treasurer     
    นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ    
    เหรัญญิก    
         
ffc cmt01 ffc committee apinya  ffc cmt03  assoc prof dr pantip asst prof dr kobchai
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นางสาวอภิญญา  ตันทวีวงศ์ ผศ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  สายสุนทร ผศ.ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์
 กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 asst prof somkiat  ffc khun paisal      
ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ นายไพศาล  ลิ้มสถิตย์     
 กรรมการ
กรรมการ
 
         

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา