banner trafic

มารู้จักฉลากอาหาร "ไฟจราจร"

trafic

เมื่อโรคอ้วนกลายเป็นปัญหาสุขภาพ ป 2534-2552 คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป  น้ําหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เทา (จาก 17.2% เปน 34.7%) และภาวะอวนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา (จาก 3.2% เปน 9.1%)  ส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานขนมถุง และอาจฉลากโภชนาการไม่เข้าใจ  ชวนคุณมารู้จักฉลากไฟจราจร

banner signtrafic

Howto label1

Howto label2

Howto label3

 

Howto label4

Howto label6

Howto label7

Howto label8

Howto label9

Howto label10

Howto label11

 banner signtrafic

 

 

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา