Black Ribbon

banner page60

สื่อรณรงค์

85 เส้นทาง 145 จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

dang1

#เส้นทางเสี่ยง เป็นเส้นทางที่มีความชันเกิน 7% และเป็นทางโค้งต่อเนื่องระยะทางตั้งแต่ 3 กม.ขึ้นไป กรมทางหลวง รวบรวมไว้เมื่อปี 2557 มีถึง 85 เส้นทาง

ใกล้สงกรานต์กันแล้ว Admin ชวนคุณมาสำรวจเส้นทางทางเสี่ยงกันนะ

 dang2

dang3

dang4

dang5

dang6

dang7

dang8

dang9

พิมพ์อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci